Ejendomsadministration

Advokat Niels Ramberg, medlem af Danske Boligadvokater, har i mange år administreret udlejningsejendomme og ejerlejlighedsforeninger. Kontoret administrerer 4 ejerlejlighedsforeninger og 2 udlejningsejendomme.

Vor administration er en total administration og omfatter den totale administration af ejendommen, bortset fra at De selv skal rekvirere håndværkere og selv påtegne og indsende håndværkerregningerne til betaling på vores kontor som dokumentation for, at arbejderne er udført tilfredsstillende.

Som årlige tilbagevendende ydelser kan f.eks. nævnes:

 • udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter,
 • fremsendelse af periodiske regnskabsoversigter,
 • likviditetsstyring og løbende budgetkontrol,
 • opkrævning af husleje m.v.,
 • varsling af lejeforhøjelse,
 • hurtig og effektiv restanceinddrivelse,
 • betaling af løbende driftsudgifter,
 • aflønning af lønmodtagere,
 • øbende bogføring samt forberedelse af årsregnskab for revision,
 • administration af varmeregnskab,
 • administration af regnskab for målerregistreret brugsvand,
 • afholdelse af koordinerings- og budgetmøder,
 • varetagelse af forsikringssager,
 • øbende rådgivning om ejendommens drift, vedligeholdelse og juridiske forhold.

Der vil efter aftale med Dem blive opkrævet ekstra salær for juridisk arbejde udover det sædvanlige administrationsarbejde, f.eks. såfremt der bliver tale om førelse af retssager, fogedretssager, voldgiftssager m.m.

Herudover kræves der ekstra salær for byggesager, fremskaffelse af byggelån og endelig finansiering med kreditforeningslån samt omkonverteringer og ekspeditioner i forbindelse hermed.

Vort salær skal der særskilt indhentes tilbud på, men det er baseret på et årligt honorar pr. lejlighed, som reguleres årligt. Salæret er momsfritaget.

Ved nyudlejning, hvor vi påtager os at udfylde lejekontrakter, sørge for pengestrøm, korrespondance med ejeren m.m., opkræves et separat salær.

Huslejen m.m. indbetales over postgiro eller PBS og indsættes på en af Dem og mit kontor aftalt konto i et pengeinstitut, over hvilken konto vort kontor er dispositionsberettiget over fuldt tilstrækkelige midler til opfyldelse af ejendommens forpligtelser i henhold til budgettet.

Sluttelig kan det oplyses, at da der er tale om et advokatkontor, har kontoret lovpligtig ansvarsforsikring for de skader, der måtte opstå under vor administration, ligesom kontoret via Advokatrådet er dækket af en kollektiv garantiordning. Der er således fuld ansvars- og erstatningsdækning.

Der er lukket for kommentarer.